Privacyverklaring

Jeanet Wijma, handelend onder de naam Wijma Coaching, gevestigd aan Drachtsterweg 57, 9865 VG te Opende (GN), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Naam:                                   Jeanet Wijma
Adres:                                   Drachtsterweg 57 9865 VG Opende (GN)
Telefoonnummer:              06 30 57 32 47
Website:                               http://www.wijmacoaching.nl
KVK nummer:                      88013189

Jeanet Wijma is de Functionaris Gegevensbescherming van Wijma Coaching. Zij is te bereiken via jeanet@wijmacoaching.nl

 

Persoonsgegevens die Wijma Coaching verwerkt

Wijma Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Wijma Coaching hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Wijma Coaching verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in schriftelijke correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Wijma Coaching verwerkt

De website en/of dienst van Wijma Coaching heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wijma Coaching kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wijma Coaching raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Wijma Coaching zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met Jeanet Wijma. Dit kan via jeanet@wijmacoaching.nl . Deze informatie zal dan worden verwijderd.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Wijma Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • gegevensverwerking voor het afhandelen van jouw betaling;
  • gegevensverwerking om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • verwerken van persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor het doen van een belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wijma Coaching neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen  over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wijma Coaching) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wijma Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wijma Coaching hanteert een bewaartermijn van 7 jaar voor alle persoonsgegevens. Hierbij wordt aangesloten bij fiscale bewaartermijn zoals deze is aangegeven in artikel 52 lid 4 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wijma Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Wijma Coaching een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wijma Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wijma Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die Wijma Coaching gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wijma Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Wijma Coaching een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar jeanet@wijmacoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Wijma Coaching een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wijma Coaching zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wijma Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wijma Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jeanet Wijma via jeanet@wijmacoaching.nl

Wijma Coaching transparant paars