Algemene Voorwaarden Wijma Coaching

December 2022
 1. Begrippen

1.1.   Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Jeanet Wijma, handelend onder de naam Wijma Coaching, gevestigd aan de Drachtsterweg 57 te (9865 VG) Opende, hier na te noemen: Wijma Coaching.

1.2.   Partijen: Opdrachtgever en Wijma Coaching.

1.3.   Deelnemer: een natuurlijk persoon die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden door Wijma Coaching.

1.4.   Coaching sessie:

 1. Individuele coaching: Een of meer coaching sessies, al dan niet met behulp van één of meer paard(en), gericht op een Deelnemer als particulier of behorende tot een bedrijf of instantie;
 2. Duo coaching: Een of meer coaching sessies, al dan niet met behulp van één of meer paard(en), gericht op 2 Deelnemers als particulier of behorende tot een bedrijf of instantie;
 3. Team coaching: Een of meer coaching sessies, al dan niet met behulp van één of meer paard(en), gericht op een team behorende tot een bedrijf of instantie;
 4. Organisatie advies: Het leveren van een bijdrage aan de oplossing van een organisatie- of managementprobleem.

1.5.   Aanvang: het tijdstip waarop de overeengekomen coaching sessie volgens de geaccordeerde offerte of afspraak begint.

 1. Toepassing

2.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Wijma Coaching partij is. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen

2.2    Opdrachtgever en/of Deelnemer verklaart zich bij aanmelding voor een coaching schriftelijk met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden bekend.

2.3    Sluit een derde ten behoeve van Opdrachtgever en/of Deelnemer de overeenkomst met Wijma Coaching, dan staat deze derde ervoor in dat Opdrachtgever en/of Deelnemer deze voorwaarden kent en heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden als ware hij zelf Opdrachtgever of Deelnemer.

 1. Geheimhouding

3.1    Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben.

3.2    Geen van de Partijen zal direct of indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekendmaken.

3.3    De verplichtingen bedoeld in 3.1 en 3.2 gelden zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en Wijma Coaching

4.1    De overeenkomst tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en Wijma Coaching komt tot stand wanneer de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte Wijma Coaching heeft bereikt of wanneer Opdrachtgever en/of Deelnemer zich online aangemeld heeft, tenzij door Partijen anders wordt overeengekomen.

4.2    Opdrachtgever en/of Deelnemer heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

 

 1. Annulering door Opdrachtgever en/of Deelnemer

5.1    Indien de Opdrachtgever en/of Deelnemer de overeengekomen datum voor een coaching sessie of andere dienst annuleert of wijzigt, geldt het volgende.

–    Bij annulering binnen 24 uur voor Aanvang: Opdrachtgever en/of Deelnemer is 50% van het factuurbedrag volgens de offerte/afspraak verschuldigd aan Wijma Coaching en ontvangt hiervoor een factuur.

5.2    Het voorgaande geldt een en ander onverminderd het recht op verdere schadeloosstelling indien daartoe gronden aanwezig zijn.

5.3    Indien verschuiven of annuleren van een coaching sessie kosten aan derden met zich meebrengt dan is Wijma Coaching gerechtigd deze bij Opdrachtgever en/of Deelnemer in rekening te brengen.

5.4    Wanneer een deelnemer bij aanvang van de coaching sessie niet verschijnt, slechts een deel van de training kan bijwonen of tussentijds zijn deelname stopzet, bestaat geen recht op verrekening in verband hiermee in het factuurbedrag.

5.5    Als Opdrachtgever en/of Deelnemer de uitvoering van de overeenkomst van Partijen tussentijds beëindigt, bestaat geen recht op verrekening hiervan in het factuurbedrag tenzij voor die creditering bijzondere gronden bestaan.

 

 1. Annulering door Wijma Coaching

6.1    Wijma Coaching kan de coaching sessie annuleren in geval van overmacht en van ziekte van de paardencoach en/of de paarden indien in redelijkheid geen gelijkwaardige vervanging is te vinden. In dit geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling bij Opdrachtgever en/of Deelnemer.

6.2    Wijma Coaching is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn de overeenkomst met Opdrachtgever en/of Deelnemer tussentijds te beëindigen wanneer bij herhaling en ondanks waarschuwing Opdrachtgever en/of Deelnemer de door Wijma Coaching gestelde huisregels overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat in redelijkheid het laten voortduren van de overeenkomst niet kan worden gevergd van Wijma Coaching.

6.3    Tussentijdse opzegging als bedoeld in 6.2. ontslaat Opdrachtgever en/of Deelnemer niet uit zijn overeengekomen financiële verplichtingen.

 

 1. Uitvoering van de opdracht

7.1    Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, is Wijma Coaching bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

7.2    Opdrachtgever en/of Deelnemer is alleen tot betaling in verband hiermee verplicht als dit in de offerte is vermeld of bij nadere overeenkomst tussen partijen afgesproken.

7.3    Wijma Coaching staat in voor de bekwaamheid van deze derden als door Wijma Coaching ingeschakelde hulppersonen.

 

 1. Facturatie en betaling

8.1    Het volgens de voor akkoord getekende offerte of afspraak verschuldigde factuurbedrag dient voor de Aanvang aan Wijma Coaching betaald te zijn.

8.2    Bij overeenkomsten die tot stand komen binnen de boven gestelde betalingstermijn, dient het factuurbedrag per ommegaande betaald te worden.

8.3    Is de factuur niet binnen de onder bedoelde termijn voldaan, dan is het Wijma Coaching niet gehouden de in de overeenkomst bedoelde verplichtingen na te komen.

8.4    In de factuurprijs zijn tenzij anders overeengekomen begrepen de kosten voor het gebruikmaken van accommodatie, trainingsmaterialen, consumpties en maaltijden.

8.5    Reis en transferkosten zijn niet in de factuurprijs inbegrepen, tenzij dit in de offerte anders is aangegeven.

8.6    Voldoening van het factuurbedrag kan plaatsvinden door middel van overboeking aan Wijma Coaching of door middel van iDeal-betaling.

 

 1. Aansprakelijkheid

9.1    Deelname aan een coaching sessie van Wijma Coaching geschiedt geheel op eigen risico.

9.2    De aansprakelijkheid van Wijma Coaching reikt niet verder dan het door Opdrachtgever en/of Deelnemer betaalde factuurbedrag.

9.3    Wijma Coaching is niet aansprakelijkheid voor schade die niet op voor de branche gebruikelijke voorwaarden kon worden verzekerd.

9.4    Voor schade aan of met door Deelnemers meegenomen goederen, waaronder apparatuur, softwarebestanden, mediahulpmiddelen, bescheiden monster en voertuigen veroorzaakt is Wijma coaching niet aansprakelijk tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Wijma Coaching.

9.5    Wijma Coaching is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek aan, enige hoedanigheid van of omstandigheid in een aan Wijma Coaching ter beschikking staande onroerende zaak.

9.6    Opdrachtgever en/of Deelnemer vrijwaart Wijma Coaching voor aanspraken van derden, waaronder Deelnemers, ter zake van schade als in deze bepaling bedoeld.

9.7    Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door overmacht en/of annulering door Wijma Coaching is uitgesloten.

 

 1. Trainingsmaterialen/ Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle door Wijma Coaching geproduceerde en/of beschikbaar gestelde tekst en beeldmaterialen zoals onder andere maar niet beperkt tot trainingsmaterialen, filmopnamen, fotografie, brochures, (hand)boeken, e-books, podcasts, presentaties en publicaties zijn en blijven, onafhankelijk van de aard van deze zaken, intellectueel eigendom van Wijma Coaching.

10.2 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Wijma Coaching is het Opdrachtgever en/of Deelnemer niet toegestaan deze materialen of delen van deze materialen te (laten) publiceren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen en/of te verspreiden.

10.3 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Wijma Coaching is het niet toegestaan deze materialen of delen van deze materialen te gebruiken voor onderwijsdoeleinden.

10.3  De intellectuele eigendomsrechten op offertes en voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Wijma Coaching berusten uitsluitend bij Wijma Coaching.

10.4 Opdrachtgever en/ of Deelnemer zal bij schending van deze verbintenis de door Wijma Coaching geleden schade in de ruimste zin des woords – waarvan niet uitgesloten is immateriële schade – vergoeden.

10.5 Mediapublicaties over de inhoud van de overeenkomst en de coaching sessie en mediapublicaties waarbij gebruik wordt gemaakt van de onder 10.1 bedoelde zaken zijn uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Wijma coaching.

 

 1. Klachten

11.1 Klachten worden schriftelijk binnen 8 dagen kenbaar gemaakt bij Wijma Coaching.

11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij het Wijma Coaching, nadat de Opdrachtgever en/of Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd.

11.3 Bij Wijma Coaching ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, geregistreerd, beantwoord en worden vertrouwelijk behandeld door beide partijen. Klachten worden bewaard gedurende 2 jaar in een beveiligde digitale omgeving. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Wijma Coaching binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever en/of Deelnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.4 Indien de klacht niet kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

11.5 In beginsel gaat Wijma Coaching ervan uit, dat er in goed overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor de klacht.

 1. Geschillen

12.1 Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en Wijma Coaching waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Voor de beoordeling en berechting van alle geschillen voortvloeiende uit de tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en Wijma Coaching gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde zal de rechter van de vestigingsplaats van Wijma Coaching bevoegd zijn.

12.3 In beginsel gaat Wijma coaching ervan uit, dat er in goed overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor het geschil.

 

 1. Communicatie

13.1 Communicatie en contact met Wijma Coaching betreffende algemene zaken of administratieve zaken kan geschieden via telefoon, e-mail of schriftelijk.

13.2 Wijma Coaching streeft ernaar om binnen twee werkdagen te reageren op voicemail en e-mail. Brieven worden binnen maximaal één week beantwoord.

13.3 Bij schriftelijke vragen welke meer tijd nodig hebben om op de juiste manier beantwoord te worden, kan de reactietijd langer zijn. In dit geval zal er binnen één week een ontvangstbericht worden verstuurd met daarin een termijn waarbinnen uiterlijk een reactie verwacht kan worden.

Wijma Coaching transparant paars